Fundacja „zakład wychowawczy im. Ks. Siemaszki” została powołana przez zgromadzenie księży misjonarzy aktem notarialnym z dnia 07.10.1991 sporządzonym w państwowym biurze notarialnym w Krakowie i stanowi kontynuację działalności zakładu wychowawczego im. Ks. Siemaszki dla biednych i osieroconych chłopców, zatwierdzonego reskryptem województwa w Krakowie dnia 30.04.1927r. (lbp.5802/27). Cele statutowe Fundacja realizuje przez prowadzenie zakładów wychowawczych zgodnie z ideałami ks. Kazimierza Siemaszki, prowadzenie szkoły ponadgimnazjalnej, działalność na rzecz rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr i tradycji, przygotowanie polskiej młodzieży do życia w unii europejskiej, rekrutację i przygotowanie wolontariatu, w tym międzynarodowego, działalność pożytku publicznego i realizacji celów Fundacji, sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, fundowanie stypendiów dla dzieci ubogich lub ich rodzin, przyznawanie nagród, wychowanie i działanie na rzecz ochrony środowiska. Statutowe cele Fundacji to: niesienie pomocy duchowej i materialnej dzieciom i młodzieży ubogiej – prowadzenie działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży ubogiej, inna działalność charytatywna zgodna z duchem św. Wincentego a Paulo i ks. Kazimierza Siemaszki.

Fundacja poza wpłatami darczyńców utrzymuje się z dochodów jakie przynosi prowadzony przez nią „Hostel Brama” na ul. Floriańskiej 55 w Krakowie. Kolejnym ważnym źródłem dochodów Fundacji jest „Mała Elektrownia Wodna” na rzece Wiśle nieopodal Tyńca, kryta pływalnia w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” oraz nowoczesne sauny.